table

โต๊ะรับประทานอาหารหลากหลายสไตล์

 

ฐานวางหินกลม 130 ขากลึง+หินกลม130ชมพูจีน ขากลึง 130

ฐานวางหินกลม 130 ขากลึง+หินกลม130ชมพูจีน ขากลึง 130

 

โต๊ะรูปป้าน 110x210 หน้าไม้จริง ขาโรมัน 110x210

โต๊ะรูปป้าน 110×210 หน้าไม้จริง ขาโรมัน 110×210

 

โต๊ะแปดเหลี่ยม 100x180 ไม้จริง ขากล่อง 100x180

โต๊ะแปดเหลี่ยม 100×180 ไม้จริง ขากล่อง 100×180